ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیولوژی سلولی ملکولی اوکاریوت ها و پروکاریوت ها(4109)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس سلولی و مولکولی یوکاریوت ها و پروکاریوت دکتر فاطمه فرشادپور 113/00 kB دانلود
2 برنامه زمانبدی کلاس بیولوژی یوکاریوت ها و پروکاریوت ها دکتر فاطمه فرشادپور 58/00 kB دانلود
1
      
< >