ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اپيدميولوژي پيشرفته

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه زمانبندی نیمسال دوم 94-1393 دکتر نیلوفر معتمد 58/71 kB دانلود
2 برنامه زمانبندی سال 1393 دکتر نیلوفر معتمد 64/14 kB دانلود
3 برنامه زمانبندي مشترك دکتر نیلوفر معتمد 15/73 kB دانلود
4 برنامه ارزشيابي مشترك دکتر نیلوفر معتمد 14/53 kB دانلود
5 قالب تهيه اسلايدهاي كلاس دکتر نیلوفر معتمد 46/14 kB دانلود
6 فصل 2 فلچر-Abnormality- دكتر آريا دکتر نیلوفر معتمد 1/89 MB دانلود
7 فصل 3 فلچر-تشخيص-مهندس دارابي دکتر نیلوفر معتمد 3/09 MB دانلود
8 فصل 4 فلچر-فراواني-مهندس محبي دکتر نیلوفر معتمد 6/10 MB دانلود
9 فصل 5 فلچر-خطر(ريسك)1 -مهندس دارابي دکتر نیلوفر معتمد 192/00 kB دانلود
10 فصل 6 فلچر-خطر(ريسك) 2 - دكتر آريا دکتر نیلوفر معتمد 1/68 MB دانلود
11 فصل 7 فلچر- پيش آگهي- مهندس محبي دکتر نیلوفر معتمد 7/14 MB دانلود
12 فصل 8 فلچر- درمان- دكتر آريا دکتر نیلوفر معتمد 3/05 MB دانلود
13 فصل 9 فلچر- پيشگيري- مهندس دارابي دکتر نیلوفر معتمد 3/76 MB دانلود
14 فصل 10 فلچر- شانس- مهندس محبي دکتر نیلوفر معتمد 7/27 MB دانلود
15 فصل 11 فلچر- علت- دكتر آريا دکتر نیلوفر معتمد 2/85 MB دانلود
1
      
< >