ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.******دروس ترم 3 علوم پایه


دوره کارآموزی سومین دوره آموزش پزشکی می باشد که در آن دانشجویان دروس کارآموزی و نظری را می گذرانند.  

          دروس دوره کار آموزی بالینی (مرحله سوم دکترای پزشکی عمومی)

ردیف
کد درس
نام درس
نوع درس و تعداد واحد ها
جمع واحد
نظری
عملی
کارآموزی
کارورزی
1
23601
کارآموزی داخلی
 
 
9
 
9
2
23602
کارآموزی داخلی قلب
 
 
3
 
3
3
23603
کارآموزی داخلی اعصاب
 
 
3
 
3
4
23611
کارآموزی جراحی عمومی
 
 
6
 
6
5
23612
کارآموزی جراحی ارولوژی
 
 
3
 
3
6
23613
کارآموزی جراحی ارتوپدی
 
 
3
 
3
7
23621
کارآموزی اطفال
 
 
9
 
9
8
2363
کارآموزی زنان و زایمان
 
 
6
 
6
9
2364
کارآموزی چشم
 
 
3
 
3
10
2365
کارآموزی گوش و حلق و بینی
 
 
3
 
3
11
2366
کارآموزی روانپزشکی
 
 
3
 
3
12
2367
کارآموزی رادیولوژی
 
 
3
 
3
13
2368
کارآموزی پوست
 
 
3
 
3
14
2369
آمار پزشکی
2
 
 
 
2
15
2370
بیماری های عفونی
3
 
 
 
3
16
2371
بیماری های اعصاب
2
 
 
 
2
17
23721
بیمار یهای جراحی 1
5
 
 
 
5
18
23722
بیماری های جراحی 2
5
 
 
 
5
19
2373
بیماری های زنان و زایمان
4
 
 
 
4
20
2374
بیماری های کودکان
6
 
 
 
6
21
2375
بیماری های روانی
2
 
 
 
2
22
2376
پزشک قانونی و مسمومیت ها
2
 
 
 
2
23
2377
اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
2
 
 
 
2
24
2363
کارآموزی زنان و زایمان
 
 
6
 
6
25
2378
تاریخ و اخلاق پزشکی
2
 
 
 
2
26
 
كارگاه روش تحقیق
2
 
 
 
2

 

 
تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1
      
< >