ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت بیماری های واگیر و غیر واگیر در ایران

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر كامران ميرزائي 98/67 kB دانلود
2 برنامه زمان بندي دکتر نیلوفر معتمد 19/52 kB دانلود
3 طرح درس 1392 دکتر نیلوفر معتمد ----
4 اپیدمیولوژی سرخک دکتر نیلوفر معتمد 88/26 kB دانلود
5 دستورالعمل کشوری سرخک دکتر نیلوفر معتمد 104/38 kB دانلود
6 اپیدمیولوژی سرخجه دکتر نیلوفر معتمد 85/45 kB دانلود
7 دستورالعمل کشوری سرخجه دکتر نیلوفر معتمد 89/58 kB دانلود
8 دستورالعمل كشوري سياه سرفه دکتر نیلوفر معتمد 72/47 kB دانلود
9 دستورالعمل كشوري ديفتري دکتر نیلوفر معتمد 86/22 kB دانلود
10 دستورالعمل كشوري سل دکتر نیلوفر معتمد 157/40 kB دانلود
11 دستورالعمل كشوري جذام دکتر نیلوفر معتمد 163/46 kB دانلود
12 دستورالعمل كشوري مالاريا دکتر نیلوفر معتمد 124/22 kB دانلود
13 دستورالعمل كشوري مننزيت مننگوكوكي دکتر نیلوفر معتمد 87/77 kB دانلود
14 دستورالعمل کشوری پولیو دکتر نیلوفر معتمد 78/02 kB دانلود
15 دستورالعمل کشوری کزاز دکتر نیلوفر معتمد 96/04 kB دانلود
16 دستورالعمل کشوری هپاتیت های ویروسی دکتر نیلوفر معتمد 258/34 kB دانلود
17 دستورالعمل کشوری هاری دکتر نیلوفر معتمد 301/23 kB دانلود
18 دستورالعمل کشوری بروسلوزیس دکتر نیلوفر معتمد 76/64 kB دانلود
19 دستورالعمل کشوری لیشمانیوزیس دکتر نیلوفر معتمد 139/96 kB دانلود
1
      
< >