ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.قارچ شناسی(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس انگل شناسي و قارچ شناسي عملی (مبحث انگل شناسی) دکتر محمد راياني 228/28 kB دانلود
2 طرح درس تئوری قارچ شناسی رشته پزشکی دکتر بهرام احمدی 58/74 kB دانلود
3 طرح درس عملی قارچ شناسی رشته پزشکی دکتر بهرام احمدی 63/00 kB دانلود
4 عفونت های قارچی سطحی دکتر بهرام احمدی 3/69 MB دانلود
5 عفونت قارچی جلدی دکتر بهرام احمدی 2/84 MB دانلود
6 عفونت های قارچی زیر جلدی دکتر بهرام احمدی 2/19 MB دانلود
7 عفونت های قارچی سیستمیک پاتوژن حقیقی دکتر بهرام احمدی 755/62 kB دانلود
1
      
< >