ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.قارچ شناسی(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس انگل شناسي و قارچ شناسي عملی (مبحث انگل شناسی) دکتر محمد راياني 228/28 kB دانلود
2 طرح درس عملی قارچ شناسی رشته پزشکی دکتر بهرام احمدی 61/50 kB دانلود
3 طرح درس تئوری قارچ شناسی رشته پزشکی دکتر بهرام احمدی 34/02 kB دانلود
1
      
< >