ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.انگل شناسی(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2 3
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 246/39 kB دانلود
2 طرح درس نظری انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی دکتر بهرام احمدی 26/82 kB دانلود
3 Superficial fungal infection slides دکتر بهرام احمدی 6/80 MB دانلود
4 Dermatophytosis دکتر بهرام احمدی 13/55 MB دانلود
5 subcutaneous دکتر بهرام احمدی 8/94 MB دانلود
6 Systemic fungal infection دکتر بهرام احمدی 6/52 MB دانلود
7 طرح درس دکتر افشين برازش 99/27 kB دانلود
8 طرح درس انگل شناسی 1401- دکتر افشين برازش 351/96 kB دانلود
9 طرح دوره (ترکیبی/مجازی) درس انگل شناسی دکتر محمد راياني 329/31 kB دانلود
10 طرح درس دکتر نعیمی دکتر بهروز نعيمي 112/35 kB دانلود
11 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 35/16 kB دانلود
12 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 33/54 kB دانلود
13 Helmithology- introduction دکتر مرادعلي فولادوند 327/00 kB دانلود
14 Introduction to parasitology دکتر مرادعلي فولادوند 641/50 kB دانلود
15 Amoebiasis دکتر مرادعلي فولادوند 1/38 MB دانلود
16 Babezia دکتر مرادعلي فولادوند 770/50 kB دانلود
17 Balantidiasis دکتر مرادعلي فولادوند 727/00 kB دانلود
18 Blastocystosis دکتر مرادعلي فولادوند 166/00 kB دانلود
19 Cryptosporidiosis دکتر مرادعلي فولادوند 1/69 MB دانلود
20 cyclosporiasis دکتر مرادعلي فولادوند 689/00 kB دانلود
21 Free living and nonpathogen amoeba دکتر مرادعلي فولادوند 1/18 MB دانلود
22 Giardiasis دکتر مرادعلي فولادوند 1/32 MB دانلود
23 Isosporiasis دکتر مرادعلي فولادوند 1/01 MB دانلود
24 Leishmaniasis دکتر مرادعلي فولادوند 950/00 kB دانلود
25 Malaria2 دکتر مرادعلي فولادوند 1/42 MB دانلود
26 Microsporidiosis دکتر مرادعلي فولادوند 765/50 kB دانلود
27 Non pathogen flagelates دکتر مرادعلي فولادوند 592/00 kB دانلود
28 Sarcocytosis دکتر مرادعلي فولادوند 751/50 kB دانلود
29 Toxoplasmosis دکتر مرادعلي فولادوند 991/50 kB دانلود
30 Trichomoniasis دکتر مرادعلي فولادوند 991/50 kB دانلود
1 2 3
      
< >