ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.میکرو شناسی عملی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Mahon CR, Lehman DC, Manuselis G. Textbook of Diagnostic Microbiology. Latest edition. Saunders Elsevier دکتر سعيد تاج بخش ----
2 . Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology. Latest Edition. Mosby Elsevier دکتر سعيد تاج بخش ----
1
      
< >