ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.باکتری شناسی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
پیشنیاز:  تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس باکتری دکتر سعيد تاج بخش 158/91 kB دانلود
2 Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology. Latest edition, Mc Grow Hill دکتر سعيد تاج بخش ----
3 Joklik WK, Willett HP, Amos BD, Wilfert CM. Zinsser Microbiology. Latest edition, Appelton & Lange دکتر سعيد تاج بخش ----
4 Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. Latest edition, Elsevier Mosby دکتر سعيد تاج بخش ----
1
      
< >