ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول اپیدمیولوژی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
پیشنیاز:  تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 کلیات، تاریخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی دکتر سودابه محمدی 318/34 kB دانلود
2 بررسی و کنترل اپیدمی دکتر سودابه محمدی 420/40 kB دانلود
3 نحوه انتقال بیماری‌ها دکتر سودابه محمدی 83/92 kB دانلود
4 مراقبت بیماری‌ها دکتر سودابه محمدی 777/51 kB دانلود
5 شاخص‌ها دکتر سودابه محمدی 797/27 kB دانلود
6 پیش‌آگهی دکتر سودابه محمدی 596/42 kB دانلود
7 غربالگری دکتر سودابه محمدی 465/78 kB دانلود
8 علیت دکتر سودابه محمدی 470/14 kB دانلود
9 برآورد خطر دکتر سودابه محمدی 138/61 kB دانلود
10 اعتبار و پایایی آزمون‌های تشخیصی و غربالگری دکتر سودابه محمدی 728/40 kB دانلود
11 انواع مطالعات دکتر سودابه محمدی 215/23 kB دانلود
12 مطالعات اکولوژیک و مطالعات مقطعی دکتر سودابه محمدی 613/21 kB دانلود
13 مطالعات مورد شاهدی دکتر سودابه محمدی 365/49 kB دانلود
14 مطالعات همگروهی دکتر سودابه محمدی 866/91 kB دانلود
15 کارآزمایی بالینی دکتر سودابه محمدی 601/30 kB دانلود
16 طرح درس ترم دو سال 97-96 دکتر سودابه محمدی 95/00 kB دانلود
17 case control study دکتر كامران ميرزائي 1/87 MB دانلود
18 clinical trial دکتر كامران ميرزائي 2/51 MB دانلود
19 cohort studt دکتر كامران ميرزائي 2/19 MB دانلود
20 cross sectional study دکتر كامران ميرزائي 1/83 MB دانلود
21 koliyat epidemiology دکتر كامران ميرزائي 9/97 MB دانلود
22 screening دکتر كامران ميرزائي 6/89 MB دانلود
23 اندازه وقوع بیماری ها دکتر كامران ميرزائي 8/84 MB دانلود
24 انواع مطالعات توصیفی دکتر كامران ميرزائي 1/70 MB دانلود
25 شاخص های بیماری باروری و مرگ دکتر كامران ميرزائي 4/01 MB دانلود
26 کنترل اپیدمی دکتر كامران ميرزائي 1/73 MB دانلود
27 مبانی بیماریزایی دکتر كامران ميرزائي 11/81 MB دانلود
28 طرح درس اصول اپیدمیولوژی دکتر كامران ميرزائي 711/97 kB دانلود
1
      
< >