ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.علوم تشریح دستگاه گوارش نظری(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس نظری علوم تشریح دستگاه گوارش دكتر محمدعلي زارع 37/44 kB دانلود
2 طرح درس عملی علوم تشریح دستگاه گوارش دكتر محمدعلي زارع 100/50 kB دانلود
3 برنامه آموزشی نظری درس علوم تشریح دستگاه گوارش دكتر محمدعلي زارع 21/88 kB دانلود
4 برنامه آموزشی عملی درس علوم تشریح دستگاه گوارش دكتر محمدعلي زارع 20/33 kB دانلود
1
      
< >