ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.علوم تشریح اسکلتی عضلانی(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2/5
 تعداد بازدید:   ۴


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 upper limb as whole دكتر ماريا ظهيري 19/73 MB دانلود
2 bones of lower limb دكتر بنفشه اسماعيل زاده 1/27 MB دانلود
3 ant & med compartment of thigh دكتر بنفشه اسماعيل زاده 5/48 MB دانلود
4 axilla & brachium anatomy دكتر بنفشه اسماعيل زاده 16/83 MB دانلود
5 upper exteremity joint دكتر بنفشه اسماعيل زاده 9/82 MB دانلود
6 lower limb3 دكتر ماريا ظهيري 10/63 MB دانلود
7 tarhe dars دكتر ماريا ظهيري 76/19 kB دانلود
8 chart دكتر ماريا ظهيري 70/77 kB دانلود
9 chart دكتر ماريا ظهيري 70/77 kB دانلود
10 نتایج کوییز 2 دكتر ماريا ظهيري 14/16 kB دانلود
11 نتایج کتبی نهایی دكتر ماريا ظهيري ----
12 نتایج کتبی نهایی دكتر ماريا ظهيري 70/29 kB دانلود
13 علوم تشریح اسکلتی عضلانی - تئوری دكتر ماريا ظهيري 257/90 kB دانلود
14 علوم تشریح اسکلتی عضلانی- عملی دكتر ماريا ظهيري 208/46 kB دانلود
15 علوم تشریح اسکلتی عضلانی - عملی- تایم تیبل دكتر ماريا ظهيري 193/47 kB دانلود
16 Bones دکتر سحر الماسی ترک 9/26 MB دانلود
17 علوم تشریح اسکلتی عضلانی- تئوری - جدول زمانبندی دكتر ماريا ظهيري 194/32 kB دانلود
18 The Muscular System 1 دکتر سحر الماسی ترک 3/10 MB دانلود
19 The Muscular System 2 دکتر سحر الماسی ترک 2/42 MB دانلود
20 The Muscular System 3 دکتر سحر الماسی ترک 1/26 MB دانلود
1
      
< >