ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اپيدميولوژي (بهداشت 5)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2 3
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه زمان‌بندی مرداد 96 دکتر سودابه محمدی 14/69 kB دانلود
2 هپاتیت ویروسی دکتر سودابه محمدی 266/63 kB دانلود
3 اپیدمیولوژی هپاتیت ویروسی دکتر سودابه محمدی 337/67 kB دانلود
4 تب مالت دکتر سودابه محمدی 225/39 kB دانلود
5 شیگلوز دکتر سودابه محمدی 1/16 MB دانلود
6 تیفویید دکتر سودابه محمدی 755/50 kB دانلود
7 نظام مراقبت بیماری‌های واگیر دکتر سودابه محمدی 5/55 MB دانلود
8 تب مالت دکتر سودابه محمدی 163/28 kB دانلود
9 لیشمانیوز دکتر سودابه محمدی 215/41 kB دانلود
10 هاری دکتر سودابه محمدی 636/09 kB دانلود
11 اپیدمیولوژی هاری دکتر سودابه محمدی 244/69 kB دانلود
12 جذام دکتر سودابه محمدی 221/57 kB دانلود
13 جذام دکتر سودابه محمدی 596/23 kB دانلود
14 مننژیت دکتر سودابه محمدی 798/99 kB دانلود
15 تب کریمه کنگو دکتر سودابه محمدی 215/56 kB دانلود
16 سیاه زخم دکتر سودابه محمدی 190/59 kB دانلود
17 وبا دکتر سودابه محمدی 869/50 kB دانلود
18 MERS دکتر سودابه محمدی 3/19 MB دانلود
19 آنفلوانزا دکتر سودابه محمدی 217/56 kB دانلود
20 اختلالات ناشی از کمبود ید دکتر سودابه محمدی 247/91 kB دانلود
21 طرح درس مرداد 96 دکتر سودابه محمدی 104/50 kB دانلود
22 مقدمه‌ای بر اپیدمیولوژی بیماری‌های واگیر- 97 دکتر سودابه محمدی 75/65 kB دانلود
23 مراقبت- 97 دکتر سودابه محمدی 745/66 kB دانلود
24 اپیدمیولوژی هاری- 97 دکتر سودابه محمدی 385/42 kB دانلود
25 اپیدمیولوژی ایدز- 97 دکتر سودابه محمدی 657/69 kB دانلود
26 اپیدمیولوژی بیماری‌های منتقله از طریق جنسی- 97 دکتر سودابه محمدی 1/06 MB دانلود
27 اپیدمیولوژی بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن1- 97 دکتر سودابه محمدی 514/38 kB دانلود
28 اپیدمیولوژی بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن2- 97 دکتر سودابه محمدی 130/99 kB دانلود
29 اپیدمیولوژی عفونت‌های گوارشی- 97 دکتر سودابه محمدی 180/12 kB دانلود
30 اپیدمیولوژی سل- 97 دکتر سودابه محمدی 509/29 kB دانلود
1 2 3
      
< >