ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مقدمات علوم تشریح (پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بافت نظری دکتر پرويز فرزادی نیا 110/81 kB دانلود
2 طرح درس بافت عملی دکتر پرويز فرزادی نیا 312/85 kB دانلود
3 برنامه زمانبندی بافت نظری دکتر پرويز فرزادی نیا 110/81 kB دانلود
4 برنامه زمانبندی بافت عملی دکتر پرويز فرزادی نیا 101/27 kB دانلود
5 female reproductive histology دكتر ماريا ظهيري 12/20 MB دانلود
6 The Ear دكتر ماريا ظهيري 9/26 MB دانلود
7 cartilage- bone1 دكتر ماريا ظهيري 10/20 MB دانلود
8 connective1 دكتر ماريا ظهيري 9/27 MB دانلود
9 connective tissue 2 دكتر ماريا ظهيري 6/74 MB دانلود
10 طرح درس نظری دكتر ماريا ظهيري 159/00 kB دانلود
11 طرح درس عملی دكتر ماريا ظهيري 91/00 kB دانلود
12 زمانبندی نظری دكتر ماريا ظهيري 22/28 kB دانلود
13 زمانبندی عملی دكتر ماريا ظهيري 19/60 kB دانلود
14 bone cartilage 2 دكتر ماريا ظهيري 4/34 MB دانلود
15 circulatory system دكتر ماريا ظهيري 4/63 MB دانلود
16 blood & blood formation دكتر ماريا ظهيري 5/40 MB دانلود
17 digestive system دكتر ماريا ظهيري 15/75 MB دانلود
18 2digestive system دكتر ماريا ظهيري 14/08 MB دانلود
19 digestive glands دكتر ماريا ظهيري 9/99 MB دانلود
20 Respiratory system دكتر ماريا ظهيري 13/83 MB دانلود
21 male reproductive system دكتر ماريا ظهيري 7/89 MB دانلود
22 endocrine sytem دكتر ماريا ظهيري 14/21 MB دانلود
23 طرح درس دکتر پرويز فرزادی نیا 111/50 kB دانلود
1
      
< >