ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول خدمات سلامت

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2 3 4
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بهداشت 1 دکتر كامران ميرزائي 40/78 kB دانلود
2 اهداف وسرفصل ها دکتر كامران ميرزائي 763/50 kB دانلود
3 بهداشت آب دکتر كامران ميرزائي 400/50 kB دانلود
4 food دکتر كامران ميرزائي 214/50 kB دانلود
5 گذار سلامت دکتر كامران ميرزائي 579/50 kB دانلود
6 سازمان های فرامرزی در توسعه سلامت دکتر كامران ميرزائي 785/00 kB دانلود
7 سلامت و بیماری دکتر كامران ميرزائي 1/19 MB دانلود
8 PHC و اصول آن دکتر كامران ميرزائي 1/36 MB دانلود
9 آموزش بهداشت دکتر كامران ميرزائي 400/50 kB دانلود
10 سير طبيعي بيماري و سطوح پيشگيري دکتر كامران ميرزائي ----
11 بهداشت حرفه اي دکتر كامران ميرزائي 330/00 kB دانلود
12 وكسيناسيون1 دکتر كامران ميرزائي 4/83 MB دانلود
13 واكسيناسيون 2 دکتر كامران ميرزائي 2/39 MB دانلود
14 آلودگي هوا و اثرات آن دکتر كامران ميرزائي 130/00 kB دانلود
15 نظام شبكه بهداشت و درمان در ايران دکتر كامران ميرزائي 2/80 MB دانلود
16 کتاب جامع بهداشت عمومی فصل یک گفتار یک دکتر سودابه محمدی 226/28 kB دانلود
17 کلیات، تعاریف و مفاهیم بهداشت عمومی، طیف سلامت دکتر سودابه محمدی 345/46 kB دانلود
18 کتاب جامع بهداشت عمومی فصل دو گفتار یک دکتر سودابه محمدی 325/89 kB دانلود
19 بهداشت و تندرستی در دین اسلام دکتر سودابه محمدی 331/16 kB دانلود
20 کتاب جامع بهداشت عمومی فصل یک گفتار سه دکتر سودابه محمدی 545/36 kB دانلود
21 PHC دکتر سودابه محمدی 497/77 kB دانلود
22 PHC دکتر سودابه محمدی 624/44 kB دانلود
23 آموزش بهداشت، فلسفه و روش‌های آن دکتر سودابه محمدی 269/71 kB دانلود
24 نقش آموزش بهداشت در برنامه‌های مختلف دکتر سودابه محمدی 218/91 kB دانلود
25 بهداشت آب دکتر سودابه محمدی 267/36 kB دانلود
26 بهداشت غذا دکتر سودابه محمدی 215/83 kB دانلود
27 بهداشت هوا دکتر سودابه محمدی 257/58 kB دانلود
28 آموزش بهداشت دکتر سودابه محمدی 350/42 kB دانلود
29 نقش آموزش بهداشت در مراکز دکتر سودابه محمدی 1/18 MB دانلود
30 بهداشت آب دکتر سودابه محمدی 645/03 kB دانلود
1 2 3 4
      
< >