ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.جمعيت شناسي

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 29/33 kB دانلود
2 سرفصل درس دکتر نیلوفر معتمد 15/32 kB دانلود
3 برنامه زمانبندي دکتر نیلوفر معتمد 18/21 kB دانلود
4 ضميمه جلسه اول دکتر نیلوفر معتمد 23/33 kB دانلود
5 كليات جمعيت شناسي دکتر نیلوفر معتمد 719/31 kB دانلود
6 سرشماري 90 دکتر نیلوفر معتمد 2/28 MB دانلود
7 تئوريها و انديشه هاي جمعيتي دکتر نیلوفر معتمد 48/66 kB دانلود
8 سياستهاي جمعيتي دکتر نیلوفر معتمد 119/30 kB دانلود
9 تاثير جمعيت بر توسعه دکتر نیلوفر معتمد 124/76 kB دانلود
10 سير تحولي جمعيت جهان و ايران دکتر نیلوفر معتمد 356/53 kB دانلود
11 گذر جمعيتي دکتر نیلوفر معتمد 1/03 MB دانلود
12 ساختار جمعيت 1 دکتر نیلوفر معتمد 844/07 kB دانلود
13 ساختار جمعيت 2 دکتر نیلوفر معتمد 744/44 kB دانلود
14 خانوار دکتر نیلوفر معتمد 359/33 kB دانلود
1
      
< >