ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ایمنی شناسی عملی(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2/5
 

دریافت فایل رفرنس اول
دریافت فایل رفرنس دوم
تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 CRP دكتر شكراله فرخي 328/00 kB دانلود
2 ELISA دكتر شكراله فرخي 414/01 kB دانلود
3 Flow_cytometry دكتر شكراله فرخي 2/30 MB دانلود
4 IF دكتر شكراله فرخي 3/83 MB دانلود
5 RF دكتر شكراله فرخي 1/34 MB دانلود
6 بروسلوز دكتر شكراله فرخي 178/47 kB دانلود
7 روش های رسوب گذاری ایمنی دكتر شكراله فرخي 1,001/15 kB دانلود
8 Agglutination دكتر شكراله فرخي 1/16 MB دانلود
9 PCR دكتر شكراله فرخي 3/36 MB دانلود
10 RA دكتر شكراله فرخي 966/00 kB دانلود
11 نفلومتری دكتر شكراله فرخي 864/49 kB دانلود
1
      
< >