ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ایمنی شناسی(پزشکی)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 فصل اول - 95-94 دكتر شكراله فرخي 4/31 MB دانلود
2 فصل دوم - 95-94 دكتر شكراله فرخي 7/02 MB دانلود
3 فصل سوم 95-94 دكتر شكراله فرخي 2/16 MB دانلود
4 فصل چهارم95-94 دكتر شكراله فرخي 7/11 MB دانلود
5 فصل پنجم95-94 دكتر شكراله فرخي 5/13 MB دانلود
6 فصل ششم 95-94 دكتر شكراله فرخي 6/82 MB دانلود
7 فصل هفتم95-94 دكتر شكراله فرخي 8/34 MB دانلود
8 فصل هشتم 95-94 دكتر شكراله فرخي 3/43 MB دانلود
9 فصل نهم95-94 دكتر شكراله فرخي 6/48 MB دانلود
10 فصل دهم95-94 دكتر شكراله فرخي 3/48 MB دانلود
11 فصل یازدهم95-94 دكتر شكراله فرخي 1/92 MB دانلود
12 فصل دوازدهم95-94 دكتر شكراله فرخي 6/26 MB دانلود
13 فصل سیزدهم95-94 دكتر شكراله فرخي 4/68 MB دانلود
14 فصل چهاردهم95-94 دكتر شكراله فرخي 7/47 MB دانلود
15 فصل پانزدهم95-94 دكتر شكراله فرخي 4/86 MB دانلود
16 فصل شانزدهم95-94 دكتر شكراله فرخي 4/34 MB دانلود
17 فصل هفدهم95-94 دكتر شكراله فرخي 3/32 MB دانلود
18 فصل هیجدهم95-94 دكتر شكراله فرخي 4/48 MB دانلود
19 فصل نوزدهم95-94 دكتر شكراله فرخي 11/26 MB دانلود
20 فصل بیستم 95-94 دكتر شكراله فرخي 8/56 MB دانلود
21 فصل بیست ویکم 95-94 دكتر شكراله فرخي 4/96 MB دانلود
22 AIDS 95-94 دكتر شكراله فرخي 2/80 MB دانلود
1
      
< >