عمومی

1

1 آبان 1402
اعتبار بخشی
اعتباربخشی ( Accreditation) روندی است که در آن صدور گواهینامه صلاحیت، اختیار یا اعتبار به یک واحد، مرکز یا سازمان ارائه می‌گردد. اعتبار بخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی - درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کارگرفته می‌شود.

 

22 مهر 1401
برنامه آموزش پزشکی عمومی

 
1
< >