معرفی واحد

1399/12/9 0:0

مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی

 دکتر فروغ یوسفی

                                            دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی                                               
عضو هیئت علمی دانشگاه/استادیار

تلفن تماس 33320657-077
آدرس الکترونیک: f.yousefi@bpums.ac.ir


کارشناسان واحد

 

خانم سیده نورا امینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
آدرس پست الکترونیک: aminnora94@gmail.com


  

خانم محبوبه زنده بودی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

آدرس پست الکترونیک:mahboob.zendehboodi@gmail.com


شرح وظایف دفتر توسعه آموزش پزشکی

ماده 1. وظایف کلی و ارتباطات سازمانی

1-      طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز براي تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضاي هیات علمی همکار و کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشکده/بیمارستان

2-      تعریف و راهاندازي واحدهاي عملیاتی مرتبط با شرح وظایف (مانند آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو ،ارزشیابی و سایر)

3-      تدوین برنامه عملیاتی منطبق بر شرح وظایف مصوب و ارائه آن براي تصویب در شوراي آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت سالانه

4-      تدوین شیوهنامه تعامل، همکاري و ارتباطات دفتر  با مرکز مهارتهاي بالینی دانشکده/بیمارستان در صورت وجود

5-      شرکت مسوول دفتر در جلسات شوراي آموزشی دانشکده/بیمارستان با حق راي به عنوان عضو دائم

6-      شرکت مسوول دفتر در جلسات شوراي پژوهشی دانشکده/بیمارستان (به صورت ترجیحی)

7-      ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت دورهاي  

8-      ارائه گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به صورت دورهاي

9-      اجراي اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شوراي دانشکده و عدم تداخل با شرح وظایف مصوب

 

ماده 2. وظایف اختصاصی در حیطه برنامه ریزي درسی:

1-     همکاري با مرکز مطالعات در طراحی نظام مدیریت برنامههاي درسی براي برنامههاي در حال اجرا  

2-     تدوین شیوهنامههاي مدیریت برنامهریزي درسی و پایش و نظارت بر اجرا  

3-     همکاري براي ارتقاي کیفیت آموزشهاي ارائه شده در کلیه عرصههاي آموزش

4-     ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگري برنامههاي درسی

5-     نظارت بر به کارگیري شیوهنامههاي استفاده از روشهاي یادگیري فعال در عرصههاي آموزشی مرتبط

 

ماده 3. وظایف اختصاصی در حیطه توانمندسازي:

1-    همکاري با مرکز مطالعات براي طراحی شیوه نامه اجراي برنامه توانمندسازي آموزشی شامل نیازسنجی، برنامهریزي و اجراي دوره براي ردههاي مختلف اعضاي هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی

2-    همکاري با مرکز مطالعات براي اجراي برنامههاي توانمندسازي آموزشی براي ردههاي مختلف اعضاي هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی

3-    ارائه مشاورههاي آموزشی به اعضاي هیات علمی

4-    انتشار رسانههاي مرتبط با آموزش پزشکی   

 

 

ماده 4. وظایف اختصاصی در حیطه سنجش و ارزیابی دانشجو:

1-    تدوین و اجراي شیوهنامه اجرایی ارزیابی دانشجو   

2-    مشاوره و مشارکت در طراحی ابزارهاي ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و  لاگ بوك

3-    همکاري با مرکز مطالعات در نظارت و ارائه بازخورد بر پیادهسازي شیوهنامه اجرایی ارزیابی دانشجو

ماده 5. وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی استاد:

1-    اجراي نظام جامع ارزشیابی استاد  

2-    نظارت و پیگیري تاثیر اجراي ارزشیابی استاد بر ارتقاي عملکرد آموزشی

 

ماده 6. وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی برنامه:

1-     همکاري در طراحی نظام جامع ارزشیابی برنامههاي آموزشی  

2-     ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی برنامههاي آموزشی، چگونگی اجرا و نظارت بر اجراي آن

3-     همکاري و مشاوره در اجراي اعتباربخشی (برنامهاي، موسسهاي و بیمارستانی)

ماده 7. وظایف اختصاصی در حیطه پژوهش در آموزش، دانشپژوهی و طرحهاي نوآورانه آموزشی:

1-    همکاري با مرکز مطالعات در تدوین شیوهنامه براي طرحهاي توسعهاي، فعالیتهاي نوآورانه آموزشی، دانشپژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش   

2-    همکاري با مرکز مطالعات در بسترسازي براي شرکت اعضاي هیات علمی در جشنواره شهید مطهري دانشگاهی و کشوري

 

ماده 8.  وظایف اختصاصی در حیطه آموزشهاي مبتنی بر جامعه و پاسخگو:

1-    همکاري در استقرار و توسعه برنامههاي آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو

2-    توانمندسازي اعضاي هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو  

3-    همکاري با مرکز مطالعات در طراحی و اجراي نظام ارزشیابی و پایش آموزشهاي مبتنی بر جامعه و پاسخگو

 

ماده 9. وظایف اختصاصی در حیطه فعالیتهاي دانشجویی:

1-     راهاندازي، حمایت و نظارت بر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده

2-     همکاري با مرکز مطالعات در توانمندسازي آموزشی اعضاي کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده

3-     همکاري و تسهیل فعالیتهاي دفتر استعداد درخشان

 

کلمات کلیدی:
رییس     edo     بوشهر        

تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >