شرح وظایف استاد راهنما و مشاور پایان نامه

1400/6/10 0:0

بسمه تعالی

 

وظایف استاد راهنما و مشاور در پایان نامه کارشناسی ارشد  
استادان راهنما و مشاور نقش های ویژه ای در فرایند تدوین پایان نامه دارند. نقش استاد راهنما در این میان بسیار ممتاز است، زیرا او بیشــترین تعامل را با دانشــجو در تمام مراحل کار دارد و می تواند با رهنمودهای خود دانشــجو را به مسیر درست پژوهش هدایت کند. البته نباید فراموش کرد که درنهایت مسئولیت اصلی هر پایان نامه با خود دانشجوست و استاد راهنما، همان طور که از نامش پیداست، فقط نقش راهنمایی دانشجو را بر عهده دارد.

وظایف استاد راهنما:
1- همكاري گام به گام با دانشجو در نوشتن  وتصویب پروپوزال و انجام پايان نامه
2- هدايت و راهنمايي دانشجو جهت ارائه سمينار مرتبط با پایان نامه
3- اختصاص ساعات مشخصي از هفته براي راهنمايي دانشجو
4- برگزاري جلسات با اساتيد مشاور جهت نظارت بر كار دانشجو و حل مشكلات احتمالي در ضمن انجام پایان نامه
5- هدايت كار پژوهشي دانشجو بر اساس جدول زماني (جدول گانت) و به پايان رسانيدن پایان نامه در زمان مشخص
6- گزارش به موقع مشكلات موجود در پایان نامه به مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده
7- اخذ گزارش پيشرفت كار از دانشجو هر سه ماه
8- بر عهده گرفتن مسؤوليت هماهنگي جهت برگزاري جلسه يا جلسات گزارش پيشرفت دانشجو (هر سه ماه) با شركت تمامي اساتيد گروه پژوهش و نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده
9- ارائه گزارش پیشرفت کار شش ماهه به معاونت پژوهشی دانشگاه
9- هدايت دانشجو جهت نگارش پايان نامه بر اساس راهنماي تدوين شده
10- برگزاري جلسه پيش دفاع دانشجو با حضور مشاوران
11- كمك و هدايت دانشجو در تدوين مقاله استخراج شده از پايان نامه
12- توجيه دانشجو از نظر روند ارزشيابي پايان نامه
13- شركت در جلسه دفاع از پايان نامه
14- لازم به يادآوري است كه مسؤوليت كيفيت علمي و صحت مطالب پايان نامه به عهده استاد راهنما مي باشد لذا لازم است اساتيد راهنما تأييديه خود را پيوست طرح اوليه، طرح اصلاح شده و پايان نامه به دفتر كارشناسي ارشد ارائه دهند
15- همچنين مسؤوليت به پايان رسانيدن پژوهش در مدت مجاز تحصيلي بر عهده استاد راهنما است شايسته است تأخير در روند پيشرفت دانشجو با ذكر دلائل منطقي و موجه به مدیر گروه گزارش شود.

وظایف استاد مشاور:
استاد مشاور توسط استاد راهنما تعیین می شود و در مواردی که استاد راهنما تشخیص می دهد، دیدگاه های مشورتی خود را در اختیار اســتاد راهنما و دانشــجو قرارمی دهد. اما معمولاً تصمیم گیرندۀ اصلی در هدایت پایان نامه، اســتاد راهنما اســت. البته این نقش مشاورهای به هیچ وجه به معنای کم اهمیت بودن جایگاه اســتاد مشــاور در فرایند پژوهش و تدوین پایان نامه نیســت. بلکه این نوع تقسیم بندی کار به نوعی نشان از ســهم بیشــتری است که از استاد راهنما انتظار می رود و دانشــجو نباید برای تمام جزئیات کار خود به استاد مشاور مراجعه کند.

 

کلمات کلیدی:
شرح     وظایف     استاد     راهنما    

تاریخ بروز رسانی:   10 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۸

 


چاپ
< >