اساتید مشاور دانشکده

1398/8/21 0:0

                      

دانشجویان

استاد مشاور

برنامه مشاوره

 

 

 

 

 

 

ورودی 95

 

دکتر محمدعلی زارع

 

سه شنبه 14-8

 

 

 

 

دکترماریا ظهیری

 

 

شنبه 13/30-12


 

 

 دکتر بنفشه اسمعیل زاده

 

 یکشنبه 12-13.30

سه شنبه 12- 13.30

 

 

 

 

 

ورودی 96

 

دکتر زهرا اکبری

 

یکشنبه14-12

چهارشنبه14-12

 

 

دکتر محمدعلی حقیقی

 

دوشنبه14-12

 

 

 

دکتر پرویز فرزادی نیا

 

 دوشنبه 14-12

چهارشنبه14-10

 

 

 

 

 

ورودی 97

 

 

دکتر محبوبه رمضان زاده

 

شنبه 12-10

دوشنبه 14-12

 دکتر محبوبه رمضان زاده

 

دکتر ساسان زائری

 

 دوشنبه 14-12

چهارشنبه 14-12

 

 

دکتر مهدی صادقی

 

یکشنبه 14-12

سه شنبه 14-12

 

 

دکتر فاطمه فرشادپور

 

 یکشنبه14-12

چهارشنبه14-12

 

 

 

 

 

ورودی98

 

دکتر هاجر جابری

 دوشنبه 16-13

سه شنبه16-13

 

 

دکتر محمدعلی زارع

 

 دوشنبه 10-8و14-12

سه شنبه کامل
چهارشنبه 12-10

 

 

 دکتر ماریا ظهیری

 

شنبه 13.30-12

دوشنبه13.30-12

 

دکتر فروغ یوسفی

 شنبه14-12

یکشنبه14-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   10 آذر 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >