اهداف و رسالت دانشکده

1398/7/30 0:0

 بسمه تعالی                   

بیانیه رسالت و اهداف دوره پزشکی عمومی          

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

      ماموریت دانشکده پزشکی پرورش و توانمند سازی دانش آموختگانی است که بتوانند به عنوان پزشک  عمومی مستقلا" طبابت نموده و در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، خانواده و افراد، نقش خود را در نظام سلامت به نحو احسن انجام دهند.
الف) نقش هایی که انتظار می رود دانش آموختگان در انتهای دوره پزشکی عمومی بتوانند در نظام خدمات سلامت ایفاء کنند.
1- ارائه طیف گسترده خدمات در نظام سلامت (ارتقای سلامت، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها و بازتوانی در معلولیت ها به جامعه، خانواده و فرد در راستای عدالت در سلامت)
2- ارائه سطح اول خدمات سلامت به عموم مراجعین، بیماران و گروههای آسیب پذیر جامعه وارجاع آنان به سایر سطوح ارائه خدمات سلامت و در مواد لزوم مشاوره و آموزش در امور سلامت جامعه، خانواده و افراد از طریق برقراری ارتباط موثر و مستمر با مراجعین، بیماران، گروههای اجتماعی و کلیه همکاران
3- آشنایی ویژه با فوریت های پزشکی به طوری که بتواند در برخورد اولیه اقدامات لازم را برای نجات جان بیماران انجام دهد و در صورت نیاز به سطوح بعدی ارجاع نماید.
4- انجام کلیه ماموریت های محوله با حس مسئولیت پذیری در قبال سلامت جامعه و افراد به عنوان هدف اصلی و با رعایت اصول الهی و اسلامی، مقررات کشوری و موازین اخلاق حرفه ای و با در نظرگرفتن الزامات، اولویت ها ومحدودیت های منابع جامعه و نظام سلامت، شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد تحت مراقبت فارغ ازهر جنس، نژاد، مذهب، قومیت، ملیت و عقیده.
5- طبابت مستقل و همراه با تبحر و پاسخگو در قبال فعالیت های حرفه ای با رعایت کامل رفتار حرفه ای و اخلاق پزشکی.
6- مدیریت یا همکاری با واحدهای نظام سلامت، گروههای ارا ئه خدمات سلامت، و برنامه های
مراقبت سلامت جامعه و افراد.
7-اجرا یا همکاری در پژوهشهای نظام سلامت.
8- فراگیری مادام العمر متناسب با نیازهای روز و پیشرفتهای نوین علمی در پزشکی همراه با کسب آمادگی های لازم برای ارتقا سطح علمی و عملی پس از فارغ التحصیلی .
ب)حیطه هایی که انتظار می رود دانش آموختگان در انتهای دوره پزشکی عمومی در آنها توانمندی مطلوب کسب کرده باشد.
برای اجرای موثر و بهینه نقش ها و وظایف محوله لازم است که پزشکان عمومی در هشت حیطه توانمند باشند.( طبق سند حداقل توانمندیهای مورد انتظار از دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی از  دانشگاههای علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران)
1- حیطه ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماریها و ایفای نقش در نظام ارائه خدمات سلامت.
2- حیطه مهارت های بالینی و مهارتهای ارتباطی.
3- حیطه اقدام های عملی.
4- حیطه نگرش اخلاق پزشکی و مسئولیت های قانونی.
5- حیطه فن آوری اطلاعات سلامت. 
6- حیطه علوم پایه، علوم اجتماعی، علوم بالینی و مبانی آنها. 
7- حیطه انجام پژوهش در آموزش.
8- حیطه ارتقای فردی و فراگیری مادام العمر.
ج) ارزش های حاکم بر دوره:
آموزش پزشکی عمومی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اصول ومبانی زیر استوار است:
1- ارزش های متعالی دین مبین اسلام در زمینه کسب رضایت الهی، حفظ کرامت انسان، شرافت خدمت به انسان ها، ضرورت حفظ حیات و احیای نفوس، ارتقای سلامت وکیفیت زندگی، عدالت در سلامت اهمیت تسکین آلام دردمندان، مراعات احکام الهی و شئون انسانی، التزام به اخلاق پزشکی، احترام و مراعات حقوق انسانی.  
  2- طلب علم، کفایی بودن وجوب حرفه طب، توجه و التزام به وصایای حضرت امام " ره " از جمله تاکید بر نقش سرنوشت ساز دانشگاه ها و دانشگاهیان بطور عام و حرفه پزشکی بطور خاص، تحقق وتضمین منشورعلمی نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و مصادیق در آموزش پزشکی.
3- تامین و تضمین اولویت ها و ضروریات تشخیص داده شده و اعلام شده از طرف نظام خدمات سلامت و داشتن انعطاف لازم برای رعایت الزامات فقه ی و طراحی و تدریس مسائل مستحدثه در دنیای پزشکی.
د) اهداف کلان برنامه آموزشی:
- تربیت پزشک فارغ التحصیلی که  دلسوز و خیرخواه بوده ومصالح بیماران را در نظر بگیرد، آگاه و دانا به دانش و علوم روز پزشکی بوده و قادر  به بکار گیری بهترین روشها و شرایط علمی در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت در همه ابعاد آن باشد و با اخلاق الهی و اسلامی و رعایت شئون و اخلاق حرفه ای قادر به جلب اعتماد و وثوق مراجعیین، اطرافیان و در نتیجه جامعه باشد.
ه) فعالیت های اصلی برای دستیابی به اهداف فوق:
1- سلامت محور بودن آموزش به جای بیمار محوربودن آن
2- توجه خاص به پزشکی پاسخگو و حضور دانشجویان در عرصه های بهداشتی – درمانی جامعه به عنوان تامین کننده مراقبت اولیه سلامت (PHC) primary health care
3- آموزش نقش علمی، مدیریتی و رهبری پزشکی عمومی در نظام ارائه خدمات سلامت و شبکه های بهداشتی، درمانی
4- توجه خاص به مبحث اخلاق پزشکی و آموزش ارزشهای اسلامی و انسانی در طب
5- ارتقای مهارتهای ارتباطی، گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق   
6- تقویت خلاقیت وتفکرعلمی، حل مساله ، تفکر دیر پذیری و پذیرش با استدلال، تفکر چند بعدی  ، کنجکاوی و قدرت بکارگیری تجسم، خلاقیتهای نظریه پردازی و پردازش اطلاعات و آماده سازی دانشجو برای برنامه ریزی.
7- ارائه بهترین و کم ترین خدمات سلامت با استفاده از توان فکری و خلاقیت های فردی و بدون تکیه به تکنولوژی
8- جهت دادن آموزش بالینی از بستری به سرپایی واز بیمارستان ها به درمانگاه ها و مراکز بهداشتی – درمانی
9- آموزش مهارتهای لازم برای انجام کار گروهی
10- آموزش استدلال و قضاوت بالینی ، تفکرانتقادی همراه با خلاقیت و آموزش مدیریت هوشمندانه منابع با استفاده از طبابت مبتنی بر شواهد و پایه ریزی برنامه مراقبت و درمان با استفاده مناسب از روش های مناسب تشخیصی و درمانی.
11- آموزش انواع روش های مختلف برای ارتقای توانمند یهای فردی در حرفه پزشکی و همچنین آمادگی تحصیل در مقاطع بعدی از جمله مهارتهای خود آموزی و چگونگی جستجوی مطلب در مجلات و متون پزشکی.
تبصره: لازم است که در تمامی مراحل و عرصه های آموزش به دانشجویان به عنوان فراگیر نگریسته شود و کلیه وظایف و فعالیتهایی که به دانشجو سپرده می شود دراین راستا باشد بدیهی است در نظر گرفتن دانشجو به عنوان عامل کار فارغ از نقش اولیه وی به عنوان فراگیر خلاف رسالت آموزش پزشکی می باشد.
12- اجتناب از آموزشها در سالن کنفرانس تا حد ممکن و تقویت آموزش پزشکی در کنار افراد مراجعه کننده و عرصه.
13- دوری از رویکرد آموزشی که اتکای اصلی آن بر استفاده از دستگاه ها و تکنولوژی بوده و تفکر منطقی پزشکی در حاشیه قرار دهد.
14 - گنجاندن قوانین و احکام اسلامی مر بوط به پزشکی در آموزش.
15- آموزش موارد قانونی در جهت آشنایی دانشجویان به حقوق قانونی مراجعین، بیمار، پزشک و سایر ارائه کنندگان خدمت در نظام ارائه خدمات سلامت.
16- توجه به اسناد بالا دستی و ماموریت های نظام سلامت در قالب اسناد طرح تحول در نظام بهداشتی ، درمانی و آموزشی در تدوین برنامه های دوره پزشکی عمومی.
17- توجه خاص به پژوهشهای کاربردی، HSR و پژوهش در آموزش
18- استفاده مناسب از فناوری اطلاعات در پزشکی 
19- استفاده از روشهای نوین آموزش پزشکی 
20-آموزش جهت استفاده از تجهیزات و روشهای نوین   

ویرایش سوم (آبان 98)

کلمات کلیدی:
بیانیه     رسالت     توانمندی    

تاریخ بروز رسانی:   3 آذر 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >