آیین نامه ها و مصوبات داخلی/ وزارتی

1400/5/6 0:0

آیین نامه آموزشی پزشکی عمومی

مشخصات کلی، برنامه،سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی پزشکی عمومی(جدید)

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس پزشکی عمومی(قدیم)

آیین نامه پژوهشی،آموزشی و رفاهی استعداد درخشان

آیین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره پزشکی عمومی

آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره پزشکی عمومی

آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجو


بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

استاندارد های ملی دوره  دکترای پزشکی عمومی

استاندارد های کالبدی دوره دکترای پزشکی عمومی

سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی

ضوابط آموزش بالینی برنامه پزشکی عمومی

نظام ارزیابی دانشجو

کمیته بازنگری کوریکولوم آموزشی

آیین نامه استاد مشاوردانشجویی

دستورالعمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی

 

کلمات کلیدی:
شرح     وظایف     کارآموز     کارورز     تحول     و    
نوآوری     کالبدی        

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >