مصوبات داخلی/ وزارتی

1398/5/6 0:0

آیین نامه آموزشی پزشکی عمومی

آیین نامه شرح وظایف کارآموزان دوره پزشکی عمومی

آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره پزشکی عمومی

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

استاندارد های ملی دوره  دکترای پزشکی عمومی

استاندارد های کالبدی دوره دکترای پزشکی عمومی

سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی

مشخصات کلی، برنامه،سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی پزشکی عمومی(جدید)

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس پزشکی عمومی(قدیم)

ضوابط آموزش بالینی برنامه پزشکی عمومی

نظام ارزیابی دانشجو

کمیته بازنگری کوریکولوم آموزشی

آیین نامه پوشش دانشجو

شیوه نامه پوشش دانشجو

 

 

کلمات کلیدی:
شرح     وظایف     کارآموز     کارورز     تحول     و    
نوآوری     کالبدی        

تاریخ بروز رسانی:   6 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >