برنامه گزارش صبحگاهی کودکان 96

1396/5/17 0:0

برنامه گزارش صبحگاهی

Co-ordinator

بیماران مورنینگ

ریپورت

شرکت کنندگان

تاریخ

 

 

دکترعمرانی

 

 

درد شکم

مننژیت

زردی نوزادی

PCKD

 

دکتر فیروزبخت

دکتر عمرانی

دکتر فریبرزی

دکتر موسوی

دکتر یزدان پرست

دکتر قاسمی

دکتر طبیب

14/1/96

 

 

 

دکترقاسمی

 

 

تب و نارسایی کلیه

تب  و تشنج  کمپلکس

مننژیت

سلو لیت پره سپتال

زردی نوزادی

 

دکتر فیروزبخت

دکتر فریبرزی

دکتر موسوی

دکتر طبیب

دکتر عمرانی

 

 

16/1/96

 

 

 

دکتر فریبرزی

 

 

تب و بیحالی

تب و سرفه و ترمبو سیتو پنی

تب و درد شکم

 

دکتر فیروزبخت

دکتر طبیب

دکتر فریبرزی

دکتر موسوی

دکتر قاسمی

دکتر یزدان پرست

 

19/1/96

 

 

 

 

دکتر قاسمی

 

 

زردی نوزادی

G6PD

G6PD و سرگیجه

 

دهیدراتاسیون  هیپر ناترمیک

 

 

دکتر فیروزبخت

دکتر عمرانی

دکتر یزدان پرست

دکتر فریبرزی

 

21/1/96

 

 

دکتر موسوی

 

سلولیت

گرانتینگ

پره ماچوریتی و لوپوس  مادر

 

دکتر قاسمی

دکتر موسوی

دکتر عمرانی

دکتر یزدان پرست

 

23/1/96

 

 

دکتر یزدان پرست

 

 

گزش  نامشخحص

عدم وزن گیری و عفونت  ادراری

شلی  و بیحالی  در گیری متعدد غددی

تب

 

دکتر فیروزبخت

دکتر قاسمی

دکتر موسوی

 

دکتر حاتمی

دکتر یزدان پرست

دکتر عمرانی

دکتر طبیب

دکتر فریبرزی

 

26/1/96

دکتر قاسمی

 

سردرد و زردی

بیخوابی سردرد و حرکات فک تحتانی

تب  /عفونت  ادراری

دکتر فیروزبخت

دکتر یزدان پرست

دکتر عمرانی

دکتر طبیب

دکتر فریبرزی

28/1/96

 

 

دکتر فیروزبخت

 

 

استفراغ  و  سر درد و درد شکم

حمله حاد اسم

فارنژیت

 

دکتر حاتمی

دکتر قاسمی

دکتر موسوی

دکتر فریبرزی

دکتر عمرانی

دکتر طبیب

 

30/1/96

 

 

دکترشیرکانی بودن به جای ایشان

 

 

دکتر فیروزبخت

دکتر قاسمی

 

لنفادنو پاتی گردنی

DKA

تب

 

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکتر حاتمی

دکتر عمرانی

دکتر یزدان پرست

 

2/2/96

 

 

 

دکتر فیروزبخت

 

 

 

نفخ  شکم

سیانوز و سرفه شدید

سرفه مزمن

 

دکتر فیروزبخت

دکتر فریبرزی

دکتر طبیب

 

 

 

4/2/96


 

دکترعمرانی

بلع سکه

احتمال تشنج

ژنژو استو ماتیت هرپسی

زردی نوزادی  /تعویض خون

بیماری مادر زادی قلب

دکتر فیروزبخت

دکتر حاتمی

 

دکتر یزدان پرست

دکتر طبیب

دکتر فریبرزی

6/2/96

 

 

دکتر حاتمی

 

مسمومیت   دارویی

 

کاهش سطح هوشیاری خونریزی داخل بطنی و مرگ

استفراغ  خونی

 

دکتر یزدان پرست

دکتر طبیب

دکتر فریبرزی

دکتر عمرانی

 

دکتر قاسمی

 

دکتر فیروزبخت

دکتر حاتمی

 

9/2/96

 

دکتر فیروزبخت

 

 

تب و سردر د

INTUSSUCEPTION

SEPSIS

استفراغ

دکتر فیروزبخت

دکتر عمرانی

دکتر یزدان پرست

دکتر طبیب

دکتر حاتمی

 

دکتر قاسمی

 

11/2/96

 

 

دکتر فریبرزی

 

 

 

 

مثانه نورو ژنیک  و ئنارسایی کلیه

بلع اتفاقی چنته

واریسلا

عدم توانایی ر اه رفتن و استفراغ

کاوازاکی

 

دکترقاسمی

دکترعمرانی

دکتر فریبرزی

دکتر موسوی

دکتر یزدان پرست

دکتر طبیب

 

13/2/96

 

 

دکترقاسمی

 

 

دیسترس تنفسی

 

ساب لینگوال هماتوم

زردی نوزادی

بیماری قلبی  با  سیانوز

دکترقاسمی

دکترعمرانی

دکتر موسوی

دکتر یزدان پرست

دکتر طبیب

 

16/2/96

 

 

 

دکتر یزدان پرست

 

Dka

بیماری کلیوی

نوزاد نارس

انمی و ضعف  و درد استخوان

دکترحاتمی

دکترعمرانی

دکتر فریبرزی

دکتر یزدان پرست

دکتر موسوی

 

18/2/96

 

 

دکترقاسمی

 

 

FTT

FTT

PUV

UTI

 

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکتر فریبرزی

دکتر موسوی

دکتر طبیب

دکتر حاتمی

دکتر یزدان پرست

 

20/2/96

 

 

دکترقاسمی

 

تب          کاهش  پلاکت  و

سلولیت  ران

اسهال  مزمن

رد سپسیس

 

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکتر یزدان پرست

دکتر موسوی

دکتر طبیب

دکتر فریبرزی دکترعمرانی

 

 

23/2/96

 

 

دکتر طبیب

 

 

تب   رد  سپسیس

مار گزیدگی

تب و  درد شکم

HBپایین

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکتر موسوی

دکتر طبیب

دکتر فریبرزی

دکتر یزدان پرست

25/2/96

دکترعمرانی

تب –دردشکم-

زردی  نوزادی

بیماری مزمن کلیه

بیماری کلیوی + FTT

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکترعمرانی

دکترحاتمی

دکتر موسوی

دکتر طبیب

دکتر یزدان پرست

30/2/96

دکترفیروزبخت

تب بالا

کاهش  سطح  هوشیاری

IUGR

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکتر یزدان پرست

دکتر طبیب

دکتر فریبرزی

دکترحاتمی

دکترشمس

دکترعمرانی

1/3/96

دکترقاسمی

CP + CONVULSION

تب

زردی

کاوازاکی

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکتر موسوی

دکترعمرانی

دکتر طبیب

دکترفریبرزی

دکترحاتمی

دکتر یزدان پرست

3/3/96

دکتریزدان پرست

بیماری  مادر زادی  قلب

هیپو کلسمی

CAH

دکترقاسمی

دکتر فریبرزی

دکتر موسوی

دکتر طبیب

دکترشمس

دکترحاتمی

دکتر یزدان پرست

6/3/96

دکتر طبیب

غرق شدگی

زردی و تب

 

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکترشمس

دکتر یزدان پرست

دکتر موسوی

دکتر طبیب دکترعمرانی

دکتر فریبرزی

8/3/96

دکترعمرانی

 

تشنج  استاتوس

پنو مونی

 

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکترعمرانی

دکتر طبیب

دکتر یزدان پرست

دکترخزائی

10/3/96

دکترموسوی

مننژیت  و   کمبود وزن شدید

بلع جسم خارجی

اسفیکسی

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکترعمرانی

دکتر فریبرزی

دکتر طبیب

دکتر یزدان پرست

دکتر موسوی

17/3/96

دکتر شیرکانی

پان سیتو پنی

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکترشمس

دکتر یزدان پرست

دکترعمرانی

دکتر شیرکانی

20/3/96

دکترحاتمی

ارتریت  هیپ

ارتریت  سپتیک  هیپ

ریسه  رفتن

 

 

دکتر فیروزبخت

دکترعمرانی

دکتر یزدان پرست دکترحاتمی

 

22/3/96

دکترقاسمی

سندرروم  نفروتیک

تب و راش

بیماری مادر زادی قلب

دکتر فیروزبخت

دکترقاسمی

دکتر فریبرزی

دکتر طبیب

دکترحاتمی

دکتر یزدان پرست

24/3/96

دکترفیروزبخت

کاهش  سطح هوشیاری

کاهش  سطح هوشیاری

DKA

دکتر فیروزبخت

دکترعمرانی

دکتر یزدان پرست

دکتر موسوی

دکتر طبیب

دکترحاتمی

دکتر فریبرزی

27/3/96

دکتر حاتمی

دیسترس تنفسی

تب و لنفادنوپاتی

سلو لیت ران راست

PSVT

صرع  آتونیک

دکترقاسمی

دکتر طبیب

دکتر فریبرزی

 

دکترحاتمی

دکتر یزدان پرست

29/3/96

دکتر عمرانی

 

اپگار 10/2

تب و تنگی نفس

دردشکم

 

دکترقاسمی

دکتر طبیب

دکتر فریبرزی

دکتر عمرانی

31/3/96


تاریخ بروز رسانی:   21 امرداد 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >