آزمایشگاه ایمنی

1394/12/1 0:0

     

آزمایشگاه ایمونولوژی و آلرژی دانشکده پزشکی

 

 آزمایشگاه ایمونولوژی دانشکده پیراپزشکی

 

آزمایشگاه فلوسایتومتری مرکز تحقیقات طب عفونی و گرمسیری خلیج فارس


تاریخ بروز رسانی:   27 بهمن 1395

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >