برنامه آموزشی ایمنی شناسی

1399/12/4 0:0

 

برنامه آموزشی ایمنی شناسی بالینی پزشکی1401 -1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری دندان پزشکی1401 -1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی دندان پزشکی1401 -1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری ارشد هماتولوژی1401-1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی ارشد هماتولوژی1401 -1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری ارشد میکروب 1401-1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری علوم آزمایشگاهی پیوسته1401 -1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی علوم آزمایشگاهی پیوسته 1401-1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری هوشبری1401- 1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری- عملی پرستاری1401 -1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری پزشکی 1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری پزشکی 1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی پزشکی 1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی پزشکی 1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی تغذیه 1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی مامایی 1400

 برنامه آموزشی ایمنی شناسی اتاق عمل 1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی ارشد بیوشیمی 1400

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری بهمن 1399(دندان پزشکی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی بهمن 1399(دندان پزشکی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری بهمن 1399(علوم آزمایشگاهی پیوسته)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی بهمن 1399(علوم آزمایشگاهی پیوسته)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری بهمن 1399( هوشبری)
برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری بهمن 1399(ارشد خون شناسی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی بهمن 1399(ارشد خون شناسی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر 1399(پزشکی)

      برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی کلاس مهر 1399(پزشکی)


برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر 1399 (پرستاری)


 برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس مهر 1399(مامایی)

     


      برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری کلاس ب مهر 97(پزشکی)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی مهر97(پزشکی)   

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری بهمن98 (دندانپزشکی ورودی 97)                              

برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری بهمن98  (دندانپزشکی ورودی 98)

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی بهمن98  (دندانپزشکی ورودی 97 و 98)

 برنامه آموزشی ایمنی شناسی نظری سایر رشته ها:

      -علوم آزمایشگاهی پیوسته      -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته            تغذیه   

برنامه آموزشی ایمنی شناسی عملی سایر رشته ها:

      -علوم آزمایشگاهی پیوسته      -علوم آزمایشگاهی ناپیوسته           -تغذیه 

کلمات کلیدی:
برنامه     آموزشی     ایمنی.شناسی    

تاریخ بروز رسانی:   20 فروردين 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >