طرح درس ایمنی‌شناسی

1399/11/29 0:0

       

 

پزشکی

طرح درس ایمنی شناسی نظری پزشکی (گروه الف) 1403-1402

 
طرح درس ایمنی شناسی نظری پزشکی (گروه ب) 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی نظری پزشکی( گروه 2) 1402-1401

طرح درس ایمنی شناسی نظری پزشکی( گروه 1) 1402-1401

 

طرح درس ایمنی شناسی عملی پزشکی(گروه الف) 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی عملی پزشکی( گروه ب) 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی عملی پزشکی 1402-1401

پزشکی بالینی

طرح درس ایمنی بالینی پزشکی1403-1402

طرح درس ایمنی بالینی پزشکی1401- 1400

طرح درس ایمنی شناسی نظری پزشکی 1400

طرح درس ایمنی شناسی نظری پزشکی 1400

طرح درس ایمنی شناسی نظری پزشکی 99

 

طرح درس ایمنی شناسی عملی پزشکی 1400

طرح درس ایمنی شناسی عملی پزشکی 1400

 طرح درس ایمنی شناسی عملی پزشکی 99

 

 

طرح درس ایمنی شناسی نظری سایر رشته ها:

دندانپزشکی

طرح درس ایمنی شناسی نظری دندان پزشکی 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی نظری دندان پزشکی  1401-1402

طرح درس ایمنی شناسی نظری دندان پزشکی1401 -1400

طرح درس ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی 98 

  طرح درس ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی 97

 

طرح درس ایمنی شناسی عملی دندان پزشکی 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی عملی دندان پزشکی 1401-1402

طرح درس عملی دندانپزشکی 99

طرح درس دوره(ترکیبی-مجازی) دندانپزشکی 99

 طرح درس ایمنی شناسی عملی دنداپزشکی 98

  طرح درس ایمنی شناسی عملی دنداپزشکی 97

 

علوم آزمایشگاهی پیوسته

طرح درس ایمنی شناسی نظری علوم آزمایشگاهی 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی نظری علوم آزمایشگاهی 1402-1401

طرح درس ایمنی شناسی نظری علوم آزمایشگاهی1401- 1400

 

طرح درس ایمنی شناسی عملی علوم آزمایشگاهی 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی عملی علوم آزمایشگاهی 1402-1401

طرح درس ایمنی شناسی عملی علوم آزمایشگاهی1401 -1400

طرح درس عملی علوم آزمایشگاهی 99

طرح درس دوره(ترکیبی-مجازی) علوم آزمایشگاهی 99

 

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته  

 

 

پرستاری 

طرح درس ایمنی شناسی نظری-عملی پرستاری1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی نظری-عملی پرستاری 1401-1402

طرح درس ایمنی شناسی نظری-عملی پرستاری1401- 1400

 

مامایی

طرح درس ایمنی شناسی مامایی 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی مامایی 1401-1402

طرح درس مامایی 1400

 

تغذیه

طرح درس ایمنی شناسی نظری تغذیه 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی نظری تغذیه 1401-1402

طرح درس ایمنی شناسی نظری تغذیه 1400    

 

هوشبری

طرح درس ایمنی شناسی هوشبری 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی هوشبری 1402-1401

طرح درس ایمنی شناسی هوشبری1401 -1400

طرح درس دوره(ترکیبی-مجازی) هوشبری 99

 

اتاق عمل

طرح درس ایمنی شناسی نظری اتاق عمل 1403-1402

طرح درس اتاق عمل1400
طرح درس اتاق عمل مهر1401

 

ارشد هماتولوژی

طرح درس ایمنی شناسی نظری ارشد هماتولوژی 1402-1401

طرح درس ایمنی شناسی نظری ارشد هماتولوژی1401 -1400

 

طرح درس ایمنی شناسی عملی ارشد هماتولوژی 1402-1401

طرح درس ایمنی شناسی عملی ارشد هماتولوژی1401 -1400

طرح درس دوره(ترکیبی-مجازی) هماتولوژی 99

طرح درس عملی هماتولوژی 99

 

ارشد بیوشیمی

طرح درس ایمنی شناسی نظری بیوشیمی 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی ارشد بیوشیمی 1402-1401

طرح درس ایمنی شناسی ارشد بیوشیمی 1401-1400

 

ارشد میکروب شناسی

طرح درس ایمنی شناسی نظری ارشد میکروب شناسی 1401-1402

طرح درس ایمنی شناسی نظری ارشد میکروب شناسی1401 -1400

طرح درس ایمنی شناسی عملی ارشد میکروب شناسی 1403-1402

طرح درس ایمنی شناسی عملی ارشد میکروب شناسی 1402-1401

 

 


تاریخ بروز رسانی:   8 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >