معاون باليني

1391/2/31 0:0

 

نام: دکتر راضیه رستگار

رشته تخصصی: طب عفونی و گرمسیری          

آدرس الکترونیک:

   

تلفن تماس دفتر :33320657-077

شرح وظایف:

  • عضو شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه
  • نظارت دقیق در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها
  • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی
  • ا رزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان ,اساتید و کارشناسان آموزشی با همکاری مرکز EDO
  • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • برگزاری جلسات مدیران گروههای آموزشی به صورت منظم و ایجاد تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی
  • برگزاری جلسات معاونین آموزشی بیمارستانها به صورت منظم و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه در اموزش بالینی

کلمات کلیدی:
معاون     بالینی     زینب     کشوری    

تاریخ بروز رسانی:   25 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >