فرم های پژوهشی

1397/8/20 0:0

فرم شماره 1 و 2/ درخواست و صورتجلسه تصويب پروپوزال در گروه


فرم ارزشیابی دفاع از پایان نامه و نحوه ارائه


فرم مجوز دفاع پایان نامه ویژه تحصیلات تکمیلی


فرم مجوز دفاع پایان نامه ویژه پزشکی عمومی


 فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه


 فرم پروپوزال دانشجویی(فرمت وورد)


 فرم تایید پروپوزال توسط داور


  فرمت صفحه جلد پایان نامه ویژه پزشکی عمومی


فرمت صفحه جلد پایان نامه ویژه دستیاران بالینی


فرمت صفحه جلد پایان نامه ویژه کارشناسی ارشد


 فرم صورتجلسه دفاع پایان نامه(صفحه اول پايان نامه ویژه پزشکی عمومی و ارشد)

فرم صورتجلسه دفاع پایان نامه (صفحه اول پايان نامه ویژه دستیاران)


فرم تاییدیه مقاله و کنگره ویژه ارشد و دستیار


   فرم تعهد پایان نامه


   فرم پیام ترجمان دانش                  راهنمای تکمیل فرم


 فرم شماره 13 تاییدیه داوران پایان نامه


فرم انصراف از ارائه مقاله


تاریخ بروز رسانی:   18 فروردين 1403

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >