جلسات ژورنال كلاب 1392

1392/7/10 0:0

برنامه ژورنال كلاب نيمسال اول 93-1392

7 مهر ماه     مقاله 7 مهر ماه    

16 مهر ماه   مقاله 16 مهر ماه  

23 مهر ماه   مقاله 23 مهر ماه

30 مهر ماه   مقاله 30 مهر ماه

8 آبان ماه     بولتن WHO

14 آبان ماه   مقاله 14 آبان ماه

28 آبان ماه   AJPM

5 آذر ماه      مقاله 5 آذر ماه

12 و 19 آذر ماه   مقاله 12 و 19 آذر ماه

 3 دي ماه     مقاله 3 دي ماه

17 دي ماه    AJPH

1 بهمن ماه   مقاله 1 بهمن ماه

8 بهمن ماه   مقاله 8 بهمن ماه

29 بهمن ماه   مقاله 29 بهمن ماه

6 اسفند ماه   AJPM

13 اسفند ماه   مقاله 13 اسفند ماه

20 اسفند ماه   JECH

 


تاریخ بروز رسانی:   2 مهر 1393

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >