برنامه آموزشی گروه ایمنی شناسی و آلرژی

1402/10/27 0:0

پزشکی

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری پزشکی 1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری پزشکی 1402-1401

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی پزشکی (گروه الف) 1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی پزشکی (گروه ب) 1403-1402

 

پزشکی بالینی

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی بالینی 1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی بالینی 1401-1400

 

دندانپزشکی

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی 1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی دندانپزشکی 1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی 1402-1401

 برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی دندانپزشکی 1402-1401

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری دندانپزشکی 1399-1398

 برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی دندانپزشکی 1399-1398

تغذیه

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری تغذیه 1403-1402

 برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری تغذیه1402-1401

 برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری تغذیه 1401-1400

 

علوم آزمایشگاهی پیوسته

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری علوم آزمایشگاهی 1403-1402
برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی علوم آزمایشگاهی 1403-1402

 برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری علوم آزمایشگاهی 1402-1401

 برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی علوم آزمایشگاهی 1402-1401

 

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری علوم آزمایشگاهی ناپیوسته 1399

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی علوم آزمایشگاهی ناپیوسته 1399

 

مامایی

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری-عملی مامایی 1403 - 1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری-عملی مامایی 1402 - 1401

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری-عملی مامایی 1401-1400

 

پرستاری

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری-عملی پرستاری 1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری-عملی پرستاری 1402-1401

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری-عملی پرستاری 1401-1400

 

هوشبری 

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری 1402-1401

 

اتاق عمل

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری-عملی اتاق عمل1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری-عملی اتاق عمل1402-1401

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری-عملی اتاق عمل1401-1400

 

 

ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری ارشد خون شناسی1402-1401

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری ارشد خون شناسی1401-1400

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی  ارشد خون شناسی1401-1400

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری ارشد خون شناسی1400-1399

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی  ارشد خون شناسی1400-1399

 

ارشد میکروب شناسی

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری ارشد میکروب شناسی1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی ارشد میکروب شناسی1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری ارشد میکروب شناسی1402-1401

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی عملی ارشد میکروب شناسی1402-1401


ارشد بیوشیمی

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی نظری ارشد بیوشیمی 1403-1402

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی ارشد بیوشیمی 1402-1401

برنامه آموزشی درس ایمنی شناسی ارشد بیوشیمی 1401-1400

کلمات کلیدی:
برنامه.آموزشی     رشته.ایمونولوژی    

تاریخ بروز رسانی:   16 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >