ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



  دکتر خليل پورخليلي  

   دکتر خليل پورخليلي   
سمت: مسئول اساتید مشاور دانشکده
دانشیار گروه فیزیولوژی


 

   رزومه در سایر وب سایت ها    




   تابلوی اعلانات 



تعداد بازدید:   ۱

< >