ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر خليل پورخليلي  

   دکتر خليل پورخليلي   
سمت: مسئول اساتید مشاور دانشکده
دانشیار گروه فیزیولوژی


 


   تابلوی اعلانات 

  فیلدهای تحقیقاتی اینجانب
1- Heart ischemia and reperfusion in isolated and invivo models 2- Ischemic preconditioning 3- Ischemic postconditioning 4- Remote ischemic preconditioning 5- Cardiovascular toxicology of venoms 6- renal Remote Ischemic Preconditioning


تعداد بازدید:   ۶

< >