-----


 

سمت:

تحصیلات :

 

 

شرح وظایف :

همکاری در چارچوب ساختارهای مصوب مدیریت آموزشی و اجرائی دوره پزشکی عمومی دانشگاه و هماهنگی با ارکان مدیریت دوره
- شرکت در جلسات سراسری مسئولین آموزش پزشکی عمومی کشور و همکاری در برنامه های ملی مرتبط با آموزش پزشکی عمومی بعنوان رابط دانشگاه با وزارتخانه.
- تعیین وضعیت موجود آموزش پزشکی عمومی دانشگاه از طریق ارزیابی درونی برنامه آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی و ارائه گزارش سالانه به رئیس دانشکده و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی.
- هماهنگی بین گروههای آموزشی با همکاری کمیته برنامه ریزی دروس
-تعیین شرح وظایف مجریان و فراگیران و اهداف آموزشی به تفکیک مراحل و چرخش های کارآموزی و کارورزی
- نظارت بر اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان پزشکی در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط مقررات دوره آموزش پزشکی عمومي


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۶


برگشت>>

< >