فعالیت های اجرایی  دکتر عبدالمجيد عمراني  


  معاون بالینی دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 1394

< >