تحصیلات  دکتر كامران ميرزائي  


  پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1369 1376
  تخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1381 1384

< >