ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

دستیاری پزشکی اجتماعی

مقطع: دکترا تخصص
رشته پزشكي اجتماعي يك شاخه تخصصي پزشكي است كه دانش ، نگرش و مهارت فراگيران را در زمينه سنجش نيازهاي سلامت كنوني و آينده،مشاركت در تدوين و اجراي مداخله براي رفع نيازها و ارزشيابي بر نامه ها ، در راستاي توسعه پايدار ملي ارتقا مي دهد .    فهرست دروس   دستیاری پزشکی اجتماعی

  نظام هاي سلامت در جهان و ایران
  اصول و راهبردهای پیشگیری و ارتقای سلامت
  جمعيت شناسي
  سلامت و محیط زیست
  اصول اپیدمیولوژی
  مدیریت در نظام سلامت
  اصول مدیریت
  آینده شناسی در سلامت
  مدیریت بیماری های واگیر و غیر واگیر در ایران
  ارزیابی،تشخیصو درمان مبتنی بر جامعه
  آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی 1
  مبانی رفاه اجتماعی
  ارتباطات و آموزش سلامت
  سلامت مدارس
  مهارت های پایه پزشکی اجتماعی
  سلامت سالمندان
  اخلاق و حقوق سلامت
  سلامت خانواده
  (HMIS) مدیریت اطلاعات سلامت
  اصول تغذیه در جمعیت ها و جامعه
  آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی2
  روانشناسی جمعیت
  سیاست گذاری در سلامت
  اپيدميولوژي پيشرفته
  مدیریت بلایا
  اقتصاد سلامت(1)
  مدیریت جامع کیفیت
  اقتصاد سلامت(2)
  جامعه شناسی پزشکی1
  مدیریت در نظام سلامت
  سیمای سلامت و جغرافیای بیماریهای ایران
  تعیین کننده های اجتماعی سلامت
  جامعه شناسی و فرهنگ سلامت
تعداد بازدید:   ۴۴۹۷
< >