ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ويروس شناسي پزشكي(4118)ارشد

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱۰۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Fields virology/editors-in-chief, David M. Knipe, Peter M. Howley. - 6th ed. دکتر فاطمه فرشادپور ----
2 Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 27th Edition دکتر فاطمه فرشادپور ----
3 Virology Methods Manual, BWJ Mahy, HO Kangro. دکتر فاطمه فرشادپور ----
1
      
< >