ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ژنتیک میکروارگانیسم ها

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱۴۹


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Brock biology of microorganisms / Michael T. Madigan and et al., 13th ed دکتر فاطمه فرشادپور ----
2 Zinssor Microbiology, Wolfgang K. foklik, D.Phil. دکتر فاطمه فرشادپور ----
1
      
< >