ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



ژنتیک میکروارگانیسم ها

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 



تعداد بازدید:   ۱۹


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 ژنتیک میکرواورگانیسم ها دکتر فاطمه فرشادپور 101/00 kB دانلود
2 برنامه زمانبدی کلاس ژنتیک میکروارگانیسم ها دکتر فاطمه فرشادپور 54/00 kB دانلود
1
      
< >