ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی1پزشکی(2313)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 4
پیشنیاز:بیوشیمی-بافت-آناتومی  تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اسلاید فیزیولوژی گوارش3.4 دکتر زهرا اكبری 12/51 MB دانلود
2 اسلاید فیزیولوژی گوارش 2 دکتر زهرا اكبری 1/53 MB دانلود
3 اسلاید فیزیولوِژِی گوارش 1 دکتر زهرا اكبری 2/48 MB دانلود
4 اسلاید فیزیولوژی گوارش 5 دکتر زهرا اكبری 1/93 MB دانلود
5 GI Physiology note1 دکتر زهرا اكبری 1/13 MB دانلود
6 GI Physiology note 2 دکتر زهرا اكبری 678/25 kB دانلود
7 GI Physiology note 3 دکتر زهرا اكبری 2/12 MB دانلود
8 GI Physiology note 4 دکتر زهرا اكبری 2/67 MB دانلود
9 GI Physiology note 5 دکتر زهرا اكبری 1/46 MB دانلود
10 کوئیز فیزیولوژی عضله پزشکی دکتر زهرا صداقت 11/37 kB دانلود
11 کوئیز دندانپزشکی 92 دکتر زهرا صداقت 12/19 kB دانلود
12 میانترم فیزیولوژی عضله دکتر زهرا صداقت 11/26 kB دانلود
13 نمرات میان ترم قسمت تشریحی فیزیولوژی سلول دانشجویان پزشکی ورودی 95 دکتر مهدي صادقي 9/99 kB دانلود
14 طرح درس فیزیولوژی1 دکتر زهرا اكبری 151/08 kB دانلود
15 برنامه درس فیزیولوژی 1 پزشکی دکتر خليل پورخليلي 86/00 kB دانلود
16 برنامه کلاسی فیزیولوژی یک هوشبری دکتر خليل پورخليلي 15/57 kB دانلود
1
      
< >