ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول اپیدمیولوژی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
پیشنیاز:  تعداد بازدید:   ۳۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 کلیات، تاریخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی دکتر سودابه محمدی 318/34 kB دانلود
2 بررسی و کنترل اپیدمی دکتر سودابه محمدی 420/40 kB دانلود
3 طرح درس بهداشت 2 دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 425/09 kB دانلود
4 کلیات اپیدمیولوژی - اصول و کاربرد آن دکتر كامران ميرزائي 9/80 MB دانلود
5 بروز- شیوع دکتر كامران ميرزائي 5/93 MB دانلود
6 اندازه های وقوع بیماری دکتر كامران ميرزائي 506/38 kB دانلود
7 نحوه انتقال بیماری‌ها دکتر سودابه محمدی 83/92 kB دانلود
8 مراقبت بیماری‌ها دکتر سودابه محمدی 777/51 kB دانلود
9 شاخص‌ها دکتر سودابه محمدی 797/27 kB دانلود
10 پیش‌آگهی دکتر سودابه محمدی 596/42 kB دانلود
11 غربالگری دکتر سودابه محمدی 465/78 kB دانلود
12 علیت دکتر سودابه محمدی 470/14 kB دانلود
13 برآورد خطر دکتر سودابه محمدی 138/61 kB دانلود
14 اعتبار و پایایی آزمون‌های تشخیصی و غربالگری دکتر سودابه محمدی 728/40 kB دانلود
15 انواع مطالعات دکتر سودابه محمدی 215/23 kB دانلود
16 مطالعات اکولوژیک و مطالعات مقطعی دکتر سودابه محمدی 613/21 kB دانلود
17 انواع مطالعات - دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 6/69 MB دانلود
18 کنترل اپیدمی دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 1/36 MB دانلود
19 مطالعات مورد شاهدی دکتر سودابه محمدی 365/49 kB دانلود
20 مطالعات همگروهی دکتر سودابه محمدی 866/91 kB دانلود
21 کارآزمایی بالینی دکتر سودابه محمدی 601/30 kB دانلود
22 طرح درس ترم دو سال 97-96 دکتر سودابه محمدی 95/00 kB دانلود
1
      
< >