ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.كارآموزي پزشكي اجتماعي

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۹


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2 3
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح دوره و طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 240/69 kB دانلود
2 آموزش اصول سلامت دکتر كامران ميرزائي 7/59 MB دانلود
3 آموزش نگارش طرح پژوهشی دکتر كامران ميرزائي 7/15 MB دانلود
4 شبکه بهداشتی درمانی دکتر سودابه محمدی 1/56 MB دانلود
5 شبکه بهداشتی درمانی دکتر سودابه محمدی 2/11 MB دانلود
6 سلامت دهان و دندان دکتر كامران ميرزائي 865/04 kB دانلود
7 بهداشت روان در نظام سلامت دکتر كامران ميرزائي 628/49 kB دانلود
8 سطوح ساختاری نظام شبکه دکتر كامران ميرزائي 1/49 MB دانلود
9 طرح دوره کارآموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی دکتر سودابه محمدی 21/28 kB دانلود
10 طرح درس کارآموزی سال 97 دکتر سودابه محمدی 86/50 kB دانلود
11 مراقبت مادران دکتر سودابه محمدی 209/33 kB دانلود
12 طرح دوره کارآموزی دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 26/39 kB دانلود
13 بهداشت دهان و دندان دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 818/22 kB دانلود
14 سطوح ساختاری نظام شبکه دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 1/90 MB دانلود
15 اصول PHC دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 8/48 MB دانلود
16 طرح درس دوره کارآموزی دکتر میرزایی دکتر كامران ميرزائي 87/00 kB
17 طرح دوره کارآموزی دکتر كامران ميرزائي 20/26 kB دانلود
18 دستورالعمل جدید واکسیناسیون هاری دکتر سودابه محمدی 1/70 MB دانلود
19 راهنمای بالینی پزشک خانواده دکتر بتول امیری 39/62 MB دانلود
20 حمایت طلبی جامعه محور دکتر بتول امیری 12/60 MB دانلود
21 ایراپن دکتر سودابه محمدی 2/34 MB دانلود
22 آشنایی با دوره کارآموزی پزشکی اجتماعی دکتر بتول امیری 854/26 kB دانلود
23 دستورالعمل واکسیناسیون کشوری دکتر سودابه محمدی 1/88 MB دانلود
24 طرح درس آبان 98 دکتر سودابه محمدی 137/50 kB دانلود
25 محاسبه شاخص‌ها دکتر سودابه محمدی 607/00 kB دانلود
26 بازاریابی اجتماعی دکتر بتول امیری 2/25 MB دانلود
27 تشخیص جامعه دکتر بتول امیری 2/13 MB دانلود
28 بهداشت محیط مراکز دکتر سودابه محمدی 159/14 kB دانلود
29 زیج حیاتی دکتر سودابه محمدی 1/81 MB دانلود
30 ایمن‌سازی دکتر سودابه محمدی 1/91 MB دانلود
1 2 3
      
< >