تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی-تحقیقاتی دانشکده پزشکی

1397/9/21 0:0

تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی-تحقیقاتی بخش بیوشیمـی


تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی-تحقیقاتی بخش فیزیولوژی


تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی- تحقیقاتی بخش تشریح و پاتولوژی


تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی-تحقیقاتی بخش باکتری شناسی


تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی-تحقیقاتی بخش قارچ شناسی


تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی-تحقیقاتی بخش انگل شناسـی


تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی- تحقیقاتی بخش ایمنی شناسی


 


   
تعداد بازدید:   ۱۱۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >