مقررات اموزشی بخش زنان

1392/10/11 0:0

 مقررات بخش زنان ویژه کارآموزان

1- ساعت حضور کارآموزان در بخش از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر می باشد.
2- هر کارآموز موظف است حداقل 10-8 کشیک در ماه داشته باشد.
3- مدت زمان کشیک در روزهای تعطیل و غیر تعطیل از ساعت 8 صبح تا 8 شب می باشد.
4- پوشیدن روپوش سفید الزامی است.

5- در طی دوره به غیر از موارد ضروری کارآموز اجازه ندارد مرخصی داشته باشد. معرفی کارآموز جانشین و هماهنگی با استاد قبل از اخذ مرخصی ضروری است.

 

مقررات بخش زنان ویژه کارورزان

1- ساعت حضور کارورزان در بخش از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر می باشد.
2- هر کارورز موظف است حداقل 10-8 کشیک در ماه داشته باشد.
3- مدت زمان کشیک در روزهای غیرتعطیل و تعطیل از ساعت 8 صبح تا 8 صبح روز بعد
می باشد.
4- پوشیدن روپوش سفید الزامی است.
5- در طی دوره به غیر از موارد ضروری کارورز اجازه ندارد مرخصی داشته باشد. معرفی کارورز جانشین و هماهنگی با استاد قبل از اخذ مرخصی ضروری است.
6- عدم حضور یا ترک بخش تحت هر عنوان بدون هماهنگی با استاد ممنوع و به عنوان حذف دوره خواهد بود.


تاریخ بروز رسانی:   11 دی 1392

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >