معرفی

1392/6/19 0:0

پژوهش عبارت است از طرح پرسش بمنظور كسب آگاهي از طريق جسـتجوئي آگاهانه وبر پايه روش علمي وهمراه كوشش ، كه در آن كاوش وانجام آزمايش باهدف كشف وتفسير آگاهي تازه انجام ميپذيرد." ( تعريف سازمان بهداشت جهاني).
ازآنجاكه پايه واساس پيشرفت هرجامعه برمحورتوسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وصنعتي آن جامعه بنانهاده شده است واز آنجا كه گسترش مرزهاي دانش وكشف حقايق وشناخت پديده هاي طبيعي برمبناي پژوهش استواراست ، بنابراين اهميت توجه به مقوله پژوهش محلي از ترديد نخواهد داشت.
نهال پژوهش در كشورهاي در حال توسعه ، مانند ايران ، هنگامي به بار خواهد نشست كه در سيري اصولي و برنامه ريزي شده، ودر راستاي اولويتهاي تحقيقاتي آن جامعه باشد. بنابراين در راستاي چنين اهدافي است كه داشتن ضوابط و مقررات خاص ضرورت مييابد.
اصولا كار پژوهش و تحقيق پاية علم است. امروزه در آموزش عالي بويژه در تحصيلات تكميلي ، پژوهش ركن اساسي آموزش مي باشد به عبارتي با فعاليتهاي پژوهشي روحيه كار بصورت تيمي ، به روز بودن و تحرك به آموزش اضافه مي گردد. گسترش و كارآمدي علم هم منوط به يك كار تحقيقي منسجم، مستمر و اثر گذار است.دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بر خود فرض می داند شرايطي را آماده كند كه دانشجويان پزشكي و دستياران تخصصي و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ضمن فراگيري الفباي پژوهشي ، فرصتي را براي اجراي يك پژوهش اصيل بدست آورند كه معمولا اين امر در قالب يك پايان نامه يا طرح تحقيقاتي انجام مي گيرد که معمولا در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و بر اساس آئين نامه اجرائي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه و تبعیت از از قوانين وبخشنامه هاي موجود وهمچنين تجارب وتوانمندیهای اهل فن تهيه وتدوين می گردد
.همچنين اين دانشكده فراهم نمودن فرصت هاي پژوهشي در قالب طرح هاي تحقيقاتي را براي اعضاي محترم هيئت علمي دانشكده در راس امور خود دارد. در دهه گذشته اين دانشكده بيش از 50 درصد از توليدات علمي دانشگاه را به خود اختصاص داده است و در کل سهم بزرگي در فعاليت هاي پژوهشي استان را به عهده دارد . همچنين این دانشکده تلاش دارد با برگزاري كارگاه ها و جلسات مختلف آموزشي و پژوهشي ،آموزش مداوم را بصورت پويا داشته باشيم .دكتر مجید اسدی 
معاون پژوهشي دانشكده/ استاد تمام


   
تعداد بازدید:   ۱۳۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >